Právne oznámenie a oznámenie o ochrane osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

AB Volvo (publ) a Volvo Truck Corporation oceňujú váš záujem o naše produkty a návštevu našej webovej stránky http://www.volvotrucks.com/

Toto právne oznámenie a oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na celú webovú stránku skupiny Volvo Group. Na konkrétnych webových stránkach iných spoločností skupiny Volvo Group alebo na webových stránkach skupiny Volvo Group zabezpečujúcich osobitnú funkciu však môžu existovať ďalšie informácie o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Zámerom spoločnosti Volvo Truck Corporation je poskytnúť vám čo najväčšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Je pre nás dôležité, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne. Niekedy však od vás potrebujeme osobné údaje. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete (vrátane, ale nie výlučne, vašej e-mailovej adresy), sa používajú na nasledujúce účely:

Ak nám poskytnete osobné údaje s cieľom dostávať od nás informácie (napríklad brožúry, katalógy), tieto informácie zbierame a ukladáme. Sú to údaje, ktoré nám umožňujú plniť vaše žiadosti o informácie. Ak hodnotíte alebo preberáte informácie, sledujeme vašu činnosť na stránke. To nám pomáha pri poskytovaní prispôsobených informácií a získavaní údajov o tom, ktoré časti stránky ste navštívili, prostredníctvom súborov cookie, pozri nižšie.

Vaše osobné údaje zbierame a ukladáme len v rámci spoločnosti Volvo Truck Corporation.

Webová stránka môže obsahovať prepojenia na webové stránky iných spoločností než Volvo Truck Corporation. Spoločnosť Volvo Truck Corporation nie je zodpovedná za praktiky takýchto webových stránok v oblasti ochrany osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje (napr. meno, e-mailová adresa), sa môžete obrátiť na spoločnosť Volvo Truck Corporation. Kontaktné údaje spoločnosti Volvo Truck Corporation sú uvedené na konci tejto stránky. Ak sú akékoľvek údaje nesprávne, môžete žiadať o ich opravu. Máte tiež nárok (vo forme písomnej žiadosti s vlastným podpisom, raz za kalendárny rok a bezplatne) dostávať od nás informácie okrem iného o tom, ktoré z vašich osobných údajov spracúvame a prečo.

Súbory cookie

Na webovej stránke spoločnosti Volvo Truck Corporation sa používajú súbory cookie. Súbor cookie je malý textový súbor obsahujúci textovú informáciu, ktorý je uložený vo vašom počítači. Cieľom používania súborov cookie je zlepšiť váš zážitok z návštevy stránky.

Na webovej stránke spoločnosti Volvo Truck Corporation sa používajú tri druhy súborov cookie:

1. Prvý typ súboru sa natrvalo uloží vo vašom počítači a používa sa na aktualizáciu webovej stránky, aby sa na nej zobrazili nové informácie od vašej poslednej návštevy. Informácie na webovej stránke, ktorá sa od vašej poslednej návštevy nezmenila, sa načítajú priamo z vášho počítača, aby sa webová stránka rýchlejšie otvorila.

2. Druhý typ je súbor cookie relácie, ktorý sa používa, keď prehľadávate webovú stránku. Zahŕňa dočasný prenos informácií medzi vaším počítačom a webovou stránkou. Súbory cookie relácie nie sú trvalo uložené vo vašom počítači a vymažú sa, keď na počítači vypnete webový prehliadač.

3. Tretí typ sa používa na štatistické účely, t. j. na získanie informácií o tom, koľko návštevníkov máme v rôznych častiach našej webovej stránky.

Ak nie je inde výslovne uvedené inak, spoločnosť Volvo Truck Corporation nikdy nevyužíva súbory cookie na získanie osobných údajov, akými sú vaše meno, e-mailová adresa atď. Preto sa všetky informácie získané prostredníctvom súborov cookie zbierajú na anonymnom základe.

Ak na našej webovej stránke nepotvrdíte súhlas s využívaním súborov cookie zo strany spoločnosti Volvo Truck Corporation, môžete si váš prehliadač nakonfigurovať tak, aby odmietal súbory cookie, a to prostredníctvom úpravy nastavení alebo preferencií. Naša webová stránka však nebude z dôvodu používanej technológie fungovať správne bez aktívnych súborov cookie.

Právne oznámenie Oznámenie o autorských právach

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom © 2002 AB Volvo (publ) (alebo jej dcérskych spoločností, keď je tak uvedené, a/alebo užívateľov licencie), SE-405 08 Göteborg, Švédsko. Všetky práva vyhradené.
Informácie na webovej stránke vrátane, ale nie výlučne, textov, obrázkov a zvukov, sa nesmú reprodukovať, prenášať, šíriť alebo ukladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AB Volvo (publ), s výnimkou použitia na striktne súkromné účely alebo ak je uvedené inak. Zmeny obsahu webovej stránky sú výslovne zakázané.

Niektoré časti webovej stránky obsahujú obrázky, ktoré sú chránené autorskými právami ich poskytovateľov. 

Ochranné známky

Ak nie je na webovej stránke stanovené inak, zobrazené značky, podnikové logá a symboly, ako napríklad symbol zobrazený nižšie, podliehajú právam k ochranným známkam spoločnosti Volvo Trademark Holding AB a/alebo AB Volvo (publ) (alebo jej dcérskych spoločností).

 

Volvo

 

Žiadne záruky alebo vyhlásenia

INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SA UVÁDZAJÚ „TAK AKO SÚ”. SKUPINA VOLVO GROUP NEMÁ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ VOČI ŽIADNEJ STRANE ALEBO ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ALEBO INÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO KTOREJKOĽVEK INEJ WEBOVEJ STRÁNKY DOSTUPNEJ CEZ HYPERTEXTOVÝ ODKAZ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKÉHOKOĽVEK UŠLÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY PROGRAMOV ALEBO INÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME NA ZAOBCHÁDZANIE S INFORMÁCIAMI ALEBO INAK, DOKONCA ANI VTEDY, AK DOSTANEME VÝSLOVNÉ UPOZORNENIE O MOŽNOSTI VÝSKYTU TAKÝCHTO ŠKÔD.

Skupina Volvo Group neposkytuje žiadne záruky a/alebo vyhlásenia o akejkoľvek inej webovej stránke, na ktorú môžete získať prístup prostredníctvom tejto stránky. Takéto záruky a/alebo vyhlásenia sa poskytujú len účelovo a neznamenajú, že skupina Volvo Group podporuje alebo prijíma zodpovednosť za obsah alebo používanie takejto webovej stránky. Okrem toho je na vás, aby ste prijali opatrenia a uistili sa, že akýkoľvek program, ktorý budete používať na prehliadanie, neobsahuje vírusy, červy, trójske kone ani iné škodlivé prvky.

Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo povinnosti ohlásenia.

Informácie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke, môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty alebo služby skupiny Volvo Group, ktoré neboli ohlásené alebo nie sú dostupné vo vašej krajine. Nemožno zaručiť presnosť takýchto informácií najmä preto, že podliehajú zmenám, špecifickým požiadavkám alebo dostupnosti a z takýchto odkazov sa nemá vyvodzovať, že skupina Volvo Group plánuje ohlásiť takéto produkty, služby atď. vo vašej krajine. Obráťte sa na vášho miestneho predajcu v prípade záujmu o podrobné údaje o produktoch, službách atď., ktoré môžu byť dostupné a dajú sa objednať. 

Komentáre, otázky alebo návrhy

Upozorňujeme vás, že všetky informácie, nevyžiadané návrhy, názory alebo iné príspevky sa nebudú považovať za dôverné a chránené vlastníckym právom. Odoslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov udeľujete spoločnosti AB Volvo (publ) a skupine Volvo Group neobmedzené a neodvolateľné povolenie na používanie, reprodukovanie, zobrazenie, vykonávanie, úpravu, odosielanie a distribúciu týchto materiálov alebo informácií a tiež súhlasíte s tým, aby mohli spoločnosť AB Volvo (publ) a skupina Volvo Group bezplatne používať akékoľvek myšlienky, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré ste nám odoslali na akýkoľvek účel.

Špecifický softvér dostupný na webovej stránke

Akýkoľvek softvér, ktorý možno stiahnuť z tejto webovej stránky (ďalej ako „softvér”) je dielo chránené autorským právom, ktoré vlastní spoločnosť AB Volvo (publ) (alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností) a/alebo jej dodávatelia.

Používanie softvéru upravuje licenčná zmluva koncového používateľa, ak existuje, ktorá je priložená k softvéru alebo je súčasť jeho balenia (ďalej ako „licenčná zmluva”). Ak nie je v licenčnej zmluve stanovené inak, softvér je k dispozícii na prevzatie výlučne pre koncových používateľov. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru, ktorá nie je v súlade s licenčnou zmluvou, môže mať za následok občianske a trestné sankcie.

BEZ TOHO, ABY BOLA OBMEDZENÁ PLATNOSŤ PREDCHÁDZAJÚCEHO USTANOVENIA, KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO UMIESTNENIE NA ĎALŠIU REPRODUKCIU ALEBO REDISTRIBÚCIU JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE, AK VÔBEC, LEN V SÚLADE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. OKREM PODMIENOK STANOVENÝCH V LICENČNEJ ZMLUVE SKUPINA VOLVO GROUP TÝMTO ODMIETA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, OPRÁVNENIA A NEPORUŠENIA.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o hore uvedených ustanoveniach sa neváhajte obrátiť na spoločnosť AB Volvo (publ) prostredníctvom kontaktnej stránky spoločnosti Volvo Truck Corporation .